no avatar

Tùng Thanh Hoàng

Junior Member

Google Play (Android)
Posts

2

Lấy lại tài khoản DH5 cũ

Sun Jul 15, 2018 5:49 pm
Tôi bị mất dư liệu tài khoản DH5 lv 140.
Tên nhân vật: DarkLord
Đăng nhập bằng Gmail: babygenius001@gmail.com
Khi đăng nhập lại tôi phải chơi lại từ đầu, làm sao tôi co thể lây lại dữ liệu cũ của mình.
no avatar

Tùng Thanh Hoàng

Junior Member

Google Play (Android)
Posts

2

Re: Lấy lại tài khoản DH5 cũ

Sun Jul 15, 2018 9:08 pm
Character name : DarkSoul or DarkLord. Sr i can't remember my character name.